• گواهینامه صلاحیت مشاور

  • گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

  • تقدیرنامه و رضایت نامه

  • لوح تقدیر و تندیس مشاور برتر

مشخصات ثبتی شرکت

شماره ثبت شرکت: 1872
تاریخ ثبت شرکت: 1369/05/03
شناسه ملی شرکت: 10861407966
شماره اقتصادی شرکت: 411341931751

رزومه شرکت مهندسین مشاور جامع کاران

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوراز سازمان برنامه و بودجه کشور

رشته تخصصی:
ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
پایه: 3

رشته تخصصی:
ساختمان‌های مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
پایه: 3

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوراز سازمان پدافند غیرعامل کشور

رشته تخصصی:
ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
پایه: 3

رشته تخصصی:
ساختمان‌های مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
پایه: 3